Obchodné podmienky

 1. Práva a povinnosti Spoločnosti

  1. Spoločnosť je oprávnená tie isté Služby a/alebo Produkty poskytovať viacerým Objednávateľom, pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak.
  2. Spoločnosť je oprávnená kontrolovať či zo strany Objednávateľa nedochádza k činnostiam vedúcim k porušeniu Know how Spoločnosti, a to i po prevzatí Služby a/alebo Produktu. V prípade, ak Spoločnosť zistí, že Objednávateľ vykonáva činnosti podľa predchádzajúcej vety, je oprávnený pozastaviť poskytovanie Služby a/alebo Produktu, čím nie je dotknutý jeho nárok na odmenu.
  3. Spoločnosť je povinná poskytovať Službu a/alebo Produkt samostatne a s odbornou starostlivosťou.
  4. Spoločnosť je povinná pri poskytovaní Služby a/alebo Produktu rešpektovať pokyny Objednávateľa, pokiaľ tieto nepovažuje pri využití odbornej starostlivosti za nevhodné. V prípade nevhodných pokynov zo strany Objednávateľa, je Spoločnosť povinná upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov. Pokiaľ Objednávateľ trvá na svojich pokynoch i po upozornení zo strany Spoločnosti, nezodpovedá Spoločnosť za správnosť, estetickú stránku, funkčnosť a výsledný efekt poskytnutej Služby a/alebo Produktu.
  5. V prípade zrušenia Objednávky Služby a/alebo Produktu zo strany Objednávateľa, môže Spoločnosť žiadať od Objednávateľa úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou Objednávky až do momentu jej zrušenia.
 2. Platobné podmienky

  1. Spoločnosť má nárok na odmenu za riadne a včas vykonanú Službu a/alebo za Produkt podľa aktuálneho Cenníka.
  2. Platobné transakcie medzi Záujemcom alebo Objednávateľom a Spoločnosťou sú zabezpečované prostredníctvom Systému vopred na účet Spoločnosti.
  3. V prípade, ak Objednávateľ počas poskytovania Služby a/alebo Produktu požaduje od Spoločnosti zmenu alebo doplnenie Služby a/alebo Produktu, vzniká Spoločnosti nárok na zvýšenie odmeny za dodatočne požadované úpravy Služby a/alebo Produktu v rozsahu skutočne odpracovaných hodín alebo reálne vynaložených nákladov alebo tarifnej odmeny podľa aktuálneho Cenníka.
  4. 6.5 Spoločnosť má nárok na zloženie zálohy pred realizáciou Služby a/alebo Produktu, a to momentom akceptácie Objednávky Spoločnosťou, vo výške 50 % z odmeny podľa aktuálneho Cenníka na základe zálohovej faktúry, ktorú Spoločnosť zašle Objednávateľovi spoločne s Akceptáciou. V prípade, ak sa jedná o Službu a/alebo Produkt podľa článku 4 bodu 4.2 týchto VOP predstavuje záloha sumu vo výške 50 % z ceny uvedenej v cenovej ponuke. Takto zloženú zálohu je možné vrátiť Záujemcovi alebo Objednávateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa akceptácie Objednávky Spoločnosťou. V prípade, ak Záujemca alebo Objednávateľ zruší dohodnutý termín realizácie Služby a/alebo Produktu neskôr ako do 3 dní odo dňa akceptácie Objednávky Spoločnosťou, záloha je nevratná s výnimkou prípadu, že k zrušeniu dohodnutého termínu realizácie Služby a/alebo Produktu došlo z nasledovných dôvodov:
   1. akútny zdravotný stav s následkom okamžitej hospitalizácie alebo smrti,
   2. zložitá rodinná situácia, ako napríklad zhoršenie stavu člena rodiny, úmrtie v rodine.
  5. Odmena a záloha sa považujú za uhradené momentom pripísania platby na účet Spoločnosti.
  6. Pokiaľ Spoločnosť vyžaduje od Objednávateľa zloženie zálohy podľa bodu 6.5 tohto článku, začína lehota na poskytnutie Služby a/alebo Produktu plynúť dňom nasledujúcim po uhradení zálohy alebo v dohodnutom objednanom termíne.
  7. V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou odmeny, má Spoločnosť nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z odmeny za každý aj začatý deň omeškania, a to až do úplnej úhrady odmeny. Uhradením zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nie je dotknutý nárok Spoločnosti na náhradu škody v plnom rozsahu spočívajúci najmä v dodatočných nákladoch zo strany Objednávateľa.
  8. V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou odmeny pri Službe a/alebo Produkte, ktorá má opakujúci sa alebo trvalý charakter, je Spoločnosť oprávnená prerušiť poskytovanie Služby a/alebo Produktu. Prerušenie poskytovania Služby a/alebo Produktu Spoločnosťou podľa predchádzajúcej vety, nie je dotknutá povinnosť Objednávateľa dodržiavať tieto VOP, najmä hradiť Spoločnosti odmenu.